பிசி கூடுதல்

  • YIHOO PC(Polycarbonate) additives

    யிஹூ பிசி (பாலிகார்பனேட்) சேர்க்கைகள்

    பாலிகார்பனேட் (பிசி) என்பது மூலக்கூறு சங்கிலியில் கார்பனேட் குழுவைக் கொண்ட ஒரு பாலிமர் ஆகும். எஸ்டர் குழுவின் கட்டமைப்பின் படி, அதை அலிபாடிக், நறுமண, அலிபாடிக் - நறுமண மற்றும் பிற வகைகளாகப் பிரிக்கலாம். அலிபாடிக் மற்றும் அலிபாடிக் நறுமண பாலிகார்பனேட்டின் குறைந்த இயந்திர பண்புகள் பொறியியல் பிளாஸ்டிக்கில் அவற்றின் பயன்பாட்டைக் கட்டுப்படுத்துகின்றன. நறுமண பாலிகார்பனேட் மட்டுமே தொழில்துறையில் உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ளது. பாலிகார்பனேட் கட்டமைப்பின் தனித்தன்மை காரணமாக, பிசி ஐந்து பொறியியல் பிளாஸ்டிக்கில் வேகமான வளர்ச்சி விகிதத்துடன் கூடிய பொது பொறியியல் பிளாஸ்டிக்காக மாறியுள்ளது.

    பிசி புற ஊதா ஒளி, வலுவான காரம் மற்றும் கீறல் ஆகியவற்றை எதிர்க்காது. புற ஊதாக்களுக்கு நீண்டகால வெளிப்பாடுடன் இது மஞ்சள் நிறமாக மாறும். எனவே, மாற்றியமைக்கப்பட்ட கூடுதல் தேவை அவசியம்.